Kongres je svým obsahem i formátem vhodný jak pro odbornou, tak i laickou veřejnost, která se zajímá o zdravý vývoj dítěte, a tím i celé společnosti. Prostředí, ve kterém se již od početí vyvíjíme a vyrůstáme, nás ovlivňuje a formuje mnohem výrazněji, než naše genetická výbava a osobnostní předpoklady.

Nový formát vědecko-somatického mezinárodního kongresu umožňuje lépe porozumět tomu, co nás v životě podvědomě ovlivňuje a zjistit, co můžeme pro sebe i pro své děti udělat, aby se nám žilo a dařilo lépe.


„Když pozorujeme problémy lidí, ve skutečnosti vidíme otisk jejich prenatálních zážitků.“
Dr. Gabor Maté v dokumentu IN UTERO

Videopozvánka
Pozvánka Bruce Liptona
fascinující rozhovor Thomase vernyho 
na hausboatu Petra horkého

Posouvání hranic

Výzkumy

Objevy

Somatická empirie

Thomas Verny v DušiK

Dr. Thomas Verny byl také hostem v DušiK, pořadu Jaroslava Duška v divadle Kampa.
Záznam z besedy na téma Prenatální a perinatální psychologie a buněčná mysl a paměť 
můžete shlédnout zde: https://youtu.be/mi08I-xsi5U
Dr. Thomas R. Verny

Lékař, který posouvá hranice vědění

Dr. Thomas R. Verny je světově proslulý lékař, psychiatr, vědec a průkopník prenatální a perinatální psychologie. Je zakládajícím prezidentem APPPAH – Asociace prenatální a perinatální psychologie a zakládajícím redaktorem „Journal of Pre and Perinatal Psychology“.

Thomas Verny má československé kořeny a vrací se po dlouhých desítkách let domů, aby poprvé sdílel své vědění a zkušenosti, také s českým a slovenským publikem. Narodil se v Bratislavě a emigroval do Kanady v roce 1952, nyní žije se svou ženou v kanadském Stratfordu. Nad rámec své profese je také básníkem a autorem 47 vědeckých prací a osmi knih, včetně knihy Tajný život nenarozeného dítěte, která byla vydána ve 27 zemích. Má také svůj vlastní Podkast s názvem „Posouvání hranic“. Pod textem najdete jeden z jeho posledních dílů, do kterého si pozval jako hosta Dr. Bruce Liptona, jenž se prací Thomase Vernyho ve své profesi také velmi inspiroval.

Je to pro nás srdeční záležitost tomuto velikánovi přichystat vřelé přivítání a velké auditorium v jeho rodné zemi a vy nám v tom můžete pomoci. Thomasovi je nyní 86 let a je to tedy i jakési symbolické uzavírání životního cyklu. Thomas je vědec, jež se nebojí jít proti proudu převládajícího vědeckého diskurzu, je to vnitřně pravdivý a odvážný muž, navíc velmi vlídný a laskavý, a takové vzory jsou dnes třeba. Thomas má také opravdu silný životní příběh, kdy z rodné země utíkal s rodiči jako dítě hned dvakrát, jednou jako žid kvůli nacistům a podruhé kvůli komunistické diktatuře. Svůj dojemný příběh sdílí v rozhovoru s Olgou Gouni pro Globální prenatální kongres, tento video rozhovor najdete také níže. (v případě potřeby uvádíme také instrukce, jak nastavit české titulky)

V rámci kongresu Dr. Thomas Verny syntetizuje nejnovější lékařský výzkum a shromažďuje různorodé poznatky z fyziologie, genetiky a kvantové fyziky, aby ilustroval narůstající důkazy, že všechny somatické buňky, nejen buňky nervové, uchovávají paměť, informují genetické kódování a přizpůsobují se změnám prostředí. Budeme hovořit o tom, že námi prožité události zanechávají paměťový otisk na našich buňkách a tkáních. Že i transplantovaná srdce jsou nositeli vzpomínek dárce. 

Je načase, abychom odložili mýtus o řídícím mozku a přijali na důkazech založený koncept vtělené mysli.

Audio-rozhovor Thomase
s Dr. Brucem Liptonem
na téma Uvolnění síly vědomí

Spoluúčastníci panelové diskuze

Dr. med. Ludwig Janus

Dr. Janus je hlavou mezinárodní studijní skupiny pro prenatální psychologii a medicínu „Institut für Pränatale Psychologie und Medizin“ v Německu.

Ve svých dlouholetých psychoterapeutických léčbách znovu a znovu pozoroval, že prenatální a porodní stres může mít dlouhodobé účinky a úspěšnost léčby může významně záviset na jejich zpracování. Vypořádání se s prenatální a porodní zkušeností ho přivedlo k některým základním předpokladům: existuje mentální zkušenost před porodem a během něj. Tato zkušenost v nás žije a ovlivňuje zejména to, jak se ve světě cítíme jako doma a jak se vyrovnáváme se změnami. 
Je autorem několika knih „Psychoanalýza prenatálního života a narození“, „Jak duše přichází“, „Prostor duše nenarozených“ apod.

Olga Gouni

Olga Gouni se narodila ve Volosu v Magnesii a původně vystudovala práva. Zabývala se vzděláváním a výzkumem na poli společenských a humanitních věd se zvláštním zaměření na výzkum v oblasti prenatálních věd. Založila Prenatální výzkumný ústav SOPHIA a mezinárodní časopis International Journal of Prenatal & Life Sciences.

 Po mnoho let byla majitelkou a ředitelkou Cosmoanelixis, vzdělávací organizace v oblasti prenatálních a biologických věd. Více než 10 let aktivní členka COST ACTION, organizaci zaměřenou na perinatální duševní zdraví a porodní trauma a definování osvědčených postupů pro nejlepší výsledky (řídící výbor pro Řecko a koordinátorka STSM). 

Pracovala jako projektový manažer partnerské organizace Cosmoanelixis a to v projektu Erasmus + projekt s názvem Baby Buddy Forward.

 Autorka knih, editorka společných autorských projektů, šéfredaktorka akademického časopisu, tvůrkyně vzdělávacích programů prenatální psychologie a pedagogických programů v této oblasti, lektorka mnoha úspěšných mezinárodních vzdělávacích kurzů v oblasti prenatální psychologie. Olga vytvořila Program na podporu zdraví „WELCOME“ určený pro těhotné páry se zaměřením na (nenarozené) miminko. Její vizí je syntetizovat a organizovat získané znalosti v oblasti prenatální psychologie a propojit akademickou sféru s komunitou.

Videa

Rozhovory a další

Život a dílo Thomase Vernyho
Rozhovor v rámci mezinárodní konference
Pre a Perinatální psychologie

Video-rozhovor Thomase
s Dr. Brucem Liptonem
na téma Uvolnění síly vědomí

Pokud si chcete zapnout automaticky přeložené české titulky, otevřete video na počítači. Rozklikněte ikonku „Settings“ (ozubené kolečko) a zapněte „Subtitles“ – English auto generated. Po té zvolte ikonku „Auto translate“ a vyberte „Czech“ – český jazyk.  Automatické titulky berte s rezervou, ale věříme, že pro pochopení hlavní linky sdělení, mohou být nápomocné.

Video-rozhovor Michaely Kalusové z Jemného zrození  s Dr. Thomasem Vernym

O kongresu Mysl těla – buněčná inteligence a paměť

Skutečně léčivé poznatky a prožitky

Vědecký důraz na mozek je v naší kultuře zdůrazňován po tisíciletí. 

Západní svět je již od dob antiky výrazně patriarchální, což dalo vzniknout také hierarchické sociální struktuře. Podobný systém bývá také u zvířat, kde je vůdce stáda – alfa samec. Tento systém se však zdá být v lidské společnosti velmi problematický a vede k mnoha dysfunkcím. V dnešní náročné době si to uvědomujeme čím dál více.   

Stejný vertikální systém byl nevědomě přijat také v medicíně. Mozek je nahoře, zbytek orgánů jako srdce, játra, ledviny jsou dole, pak jsou níže další tkáně
a buňky. Vědci o tomto systému dosud uvažovali jako o striktně jednosměrném, většinou shora dolů, zřídka zdola nahoru. To druhé je obvykle vnímáno jako negativní, například když máte dvanáctníkový vřed nebo infarkt. 

Práce Thomase Vernyho posouvá, na základě nejnovější vědeckých poznatků,  důraz na komunikaci zdola nahoru. To má dalekosáhlé důsledky pro vnímání tělesné inteligence a zdraví a také současného fungování společnosti. Když vědecká komunita, zejména lékařská větev a farmaceutický průmysl, postupně začlení tyto myšlenky do praxe, objeví nové a lepší způsoby léčby mnoha fyzických a duševních chorob. Biologické a společenské vědy mohou hodně získat
z jemnějšího, neduálního rozdělení mezi mozkem a myslí a mozkem a tělem. Jedná se o zásadní změnu paradigmatu a vnímání, co je tělo, mysl, vědomí, duše. Jsou zde zatím velké rezistence starého systému, ale současný pohled na člověka v medicíně a také na hierarchické fungování společnosti se zdá dále neudržitelný.

Mike Levin z Tufts University mluví o inteligenci buněčných kolektivů. Mezi neurony a jinými typy buněk je jen malý rozdíl. Genetici prokázali, že neurony se vyvinuly z mnohem jednodušších typů buněk a že některé funkce mozku byly již objeveny v době bakteriálních biofilmů. Poznání bylo pomalým stoupáním, nikoli magickým skokem po této cestě. 

Mozek nefunguje izolovaně, tedy odděleně od těla. Neurony v mozku jsou v neustálé komunikaci se všemi ostatními buňkami, tkáněmi a orgány v těle a tvoří jednu propojenou komunikační síť. Somatické a neuronové paměťové sítě jsou propojeny a fungují jako jednotný systém. Mozek funguje jako vysílač mentální aktivity, tj. mysl může pracovat prostřednictvím mozku, ale mysl a vědomí není nutně produkováno mozkem. 

Materialismus a redukcionismus byla ve vědě zatím neoddělitelná dvojčata. Ztělesněná mysl však zpochybňuje převládající koncept deterministické neurovědy a místo toho nás otevírá pravděpodobnosti, že výchozí jádro mysli, které dosud nebylo pochopeno, může být jedním ze základních prvků, jako je hmota, gravitace nebo elektrický náboj, ze kterého je svět tvořen. Jinými slovy, mysl či šířeji vědomí je víc než mozek, i když co je jeho podstatou – zatím nevíme. 

Životy rodičů a prarodičů několik generací nazpět, mohou ovlivnit jejich potomky ještě před početím, a to bychom měli mít stále na paměti. Nyní existují robustní vědecké důkazy o transgeneračním přenosu traumatu na potomky oběma rodiči. Matky přenášejí traumata a další negativní emoce, jako je úzkost
a deprese, prostřednictvím svých proteinů podobných inzulínu a modifikací osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny svého nenarozeného dítěte (osa HPA)
a otců prostřednictvím svých extracelulárních váčků. Kromě toho jsou pravděpodobnými rodovými faktory mikro RNA (miRNA) a dlouhé nekódující RNA (lncRNA) v oběhu a také epigenetické změny v mateřských a otcovských zárodečných buňkách. To znamená, že paměť, kterou asociujeme s mozkem je nejspíše implicitně obsažena v každé buňce – buněčná paměť.

Lidé, kteří procházejí životem s řadou emocionálních problémů, mohou být schopni dosáhnout duševního klidu až tím, že se dostanou do kontaktu se svým prenatálním obdobím, zážitkem porodu a obdobím těsně po něm, kdy se v nové lidské bytosti tvoří základ schopnosti navazovat silnou emoční vazbu
s matkou potažmo se světem, prožitek důvěry, láskyplného kontaktu a bezpodmínečného přijetí. Můžeme se dostat skrze svou buněčnou paměť také do blízkosti s životními zkušenostmi svých předků a uvědomit si, jaký vliv má toto dědictví na náš současný život. Takové poznatky mohou být skutečně léčivé. Každopádně nejsilnější energii ve vesmíru je LÁSKA!

PROGRAM

Jak kongres probíhal?

8:00 – 9:00

Registrace a usazení hostů

9:00 – 9:30

Zahájení programu
Aktivace vodního laboratoria – Diana Siswartonová
Taneční vystoupení „Tekutá inteligence“ – Filip Staněk
Uvítání hostů a představení záměru dne – Tereza Winklerová a Lenka Melicharová

9:30 – 12:30

Thomas Verny – dopolední část interaktivní přednášky
Genetika a epigenetika
Mozek: Jak si pamatuje, co si pamatuje
Záhady lidské buňky

12:30 – 14:00

Obědová pauza (oběd není v ceně vstupenky)

14:00 – 15:30

Thomas Verny – odpolední část interaktivní přednášky
Regenerace, hibernace a metamorfóza
Transplantace srdce, transplantace osobnosti?
Kvantová mysl

15:30 – 15:45

Zvuky Didgeridoo – Ondřej Smeykal

15:45 – 17:30

Panelová diskuze s mezinárodními hosty / moderuje MUDr. Helena Máslová
Dr. Thomas Verny – světově proslulý lékař, psychiatr, vědec a průkopník prenatální a perinatální psychologie
Dr. Olga Gouni – řecká psychoterapeutka a výzkumnice se specializací na prenatální psychologii
Dr. Ludwig Janus
– hlava mezinárodní studijní skupiny pro prenatální a perinatální psychologii a medicínu v Německu

17:30 – 17:45

Zvuky gongu od Lady Gong – Dana Zemanová

17:45 – 18:00

Křest české verze nové knihy Thomase Vernyho “The Embodied Mind”-„Mysl celého těla“
Knihu pokřtí hned čtyři kmotři mentální kouč Marian Jelínek , spisovatelka Bára NesvadbováMUDr. Helena Máslová  MUDr. Radkin Honzák, CSc. – čeští lékaři a nestoři psychosomatického přístupu k traumatu i zdraví obecně. Vydavatelem v českém jazyce je nakladatelství Bohemica Books.

18:00 – 18:45

Přestávka

18:45 – 19:15

Praktický prožitek vtělené mysli – Zuzana Váchová a Martin Ďuriš
Prostřednictvím používání těla jako nástroje (Body Percussion) se pokusíme o sladění rytmů našich srdečních svalů (viz výzkum v knize „The Embodied Mind“). Hraním na vlastní tělo probudíme receptivitu těla a postupně přejdeme do práce s frekvencí skrze zvuk vytvářený naším vlastním tělem (Continuum Movement). Budeme v sobě, ale i okolo sebe, hledat pohyby vody, které s námi komunikují skrze senzorické vjemy těla. Přes rytmus a frekvenci se postupně přeneseme do ticha, ve kterém může každý z nás uslyšet svůj jedinečný osobitý zvuk vlastního bytí. Společně se pokusíme vytvořit výživnou souzvučnou rezonanci, koherentní biomorfologické pole, ve kterém se rodí inspirace.

19:30 – 21:15

Promítání filmu IN UTERO
Dokumentární film, který poprvé shromažďuje přesvědčivá data, která vysvětlují, proč někteří z nás čelí výzvám od samého počátku, zatímco jiní prosperují. Režie: Kathleen Gyllenhaal

z celé akce byl pořízen videozáznam 
Knihy

Publikace vydané Dr. Thomasem R. Vernym

The Secret Life of the Unborn Child

Pre-Parenting Nurturing Your Child from Conception

The Embodied Mind

Nurturing the Unborn Child

Tomorrow’s baby

the art and science of parenting


… and other books about Pre and perinatal psychology

Naši partneři

Kontakt

Spojte se s námi

  • (+420) 736 645 815
  • (+420) 606 819 531
  • victory gardens s.r.o.
    Jaurisova 515/4
    Praha 4, 140 00

    IČ: 176 13 817